מידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המשתמש באתר אינטרנט זה של  גיל לבנוני - תקשורת טובה ("האתר"), להבין את מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה של מאגרי המידע של  גיל לבנוני - תקשורת טובה מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שבין  גיל לבנוני - תקשורת טובה לבינך

איסוף מידע והשימוש בו 

 

 גיל לבנוני - תקשורת טובה אוספת מידע לגבי המשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע שנאסף באתר הינו משני סוגים - מידע כללי על המשתמשים באתר ומידע  אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר. 

כמו כן,   גיל לבנוני - תקשורת טובה מנטרת ורושמת בקובץ לוג (LOG) פעולות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר כפי הנדרש ממנה על פי דין.

 

 

מידע כללי על המשתמשים באתר 

 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה אוספת באופן שגרתי מידע כללי אודות המשתמשים באתר כגון זמן שהייה באתר, כמות דפים נצפים וכו'. מידע כללי כאמור נאסף על בסיס אנונימי, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ו/או פרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. 

מידע כללי כאמור נאסף באמצעות גוגל אנליטיקס ו-cookies. 

המידע הכללי לגבי המשתמשים באתר משותף לכל החברות ב  גיל לבנוני - תקשורת טובה המיוצגות באתר ונועד להוות בידן כלי נוסף לשיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים בו. 

 

מידע אישי 

 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה אוספת מהמשתמשים באתר מידע אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר הנדרש לצורך מתן השירות באתר, רק כאשר המשתמש באתר בוחר למסור מידע אישי כאמור מרצונו החופשי, או כאשר הוא נדרש לכך לצורך קבלת השירותים באתר, או לשם יצירת קשר עימו, או כאשר   גיל לבנוני - תקשורת טובה עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.  

  גיל לבנוני - תקשורת טובה שומרת מידע כאמור במאגרי מידע ממוחשבים לשימושן של החברות מ  גיל לבנוני - תקשורת טובה.

 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה אוספת מהמשתמשים באתר מידע על מנת לספק שירות וטיפול שוטף במוצרי   גיל לבנוני - תקשורת טובה שרכשו המשתמשים באתר, ולשם ניהול ותפעול של אותם מוצרים, לצרכים סטטיסטיים, עדכון וטיוב המידע במאגרי המידע הממוחשבים של   גיל לבנוני - תקשורת טובה, ניהול הקשר עם לקוחות   גיל לבנוני - תקשורת טובה, עיבוד המידע (כולל פילוח ואיפיון) למטרות אלו ודיוור ישיר.

 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה תשמור על סודיות המידע האישי  על פי כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.

  גיל לבנוני - תקשורת טובה לא תעביר את מידע אישי אודותיך לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:

לצד ג' שייפת את כוחו לקבל מידע אישי אודותיך.

  • לגורם מטעם   גיל לבנוני - תקשורת טובה לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך.

  • לרשויות, כאשר קיימת חובה על פי דין למסור להן מידע או דיווחים.

  • בהתאם לצו שיפוטי המחייב את   גיל לבנוני - תקשורת טובה למסור מידע אודותיך לצד שלישי. 

 

כאמור לעיל,   גיל לבנוני - תקשורת טובה תעשה שימוש במידע שנמסר על ידך באמצעות האתר  בכפוף לקבלת הסכמתך לכך. אם אינך מעוניין בקבלת מידע שיווקי בדיוור כאמור, באפשרותך לבחור בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור ב

 

אבטחת מידע וסודיות 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. 

 

אבטחת המידע באתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות. 

 

ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת   גיל לבנוני - תקשורת טובה מאובטחת בשיטות אבטחה חדישות. אמצעי האבטחה נועדו למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. 

 

  גיל לבנוני - תקשורת טובה משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת - שרת   גיל לבנוני - תקשורת טובה איננו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה קבועה על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של   גיל לבנוני - תקשורת טובה עם האינטרנט. 

 

יחד עם זאת, למרות המאמצים שמשקיעה גיל לבנוני - תקשורת טובה והאמצעים שהיא נוקטת לשמירת סודיות הנתונים ואבטחת המידע האישי של המשתמשים באתר, אין ביכולתה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה הרמטית מפני חדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. 

אשר על כן, במקרים כאמור,  גיל לבנוני - תקשורת טובה לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים. 

 

שימוש במחשב ללא תוכנת אנטיוירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. מובהר כי האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת עליך בלבד ולפיכך מוצע כי יותקן על מחשבך כלי אנטיוירוס אשר יעודכן באופן שוטף.

  • גניבת אמצעי זיהוי תוך התחזות למפעיל האתר. הזהר/י מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דואר אלקטרוני מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מ  גיל לבנוני - תקשורת טובה המבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון (למשל סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה). 

תשומת הלב כי הקישור בהודעה כאמור יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של   גיל לבנוני - תקשורת טובה ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו מנסים גורמים זרים להשיג את נתוניך האישיים, שלא כדין, לצורך גישה לחשבונך באתר. לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה   גיל לבנוני - תקשורת טובה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דואר אלקטרוני כמפורט לעיל.

 

כללי

 גיל לבנוני - תקשורת טובה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת פרטיות ואבטחת מידע. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון. 

 

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

 

--

יצירת קשר
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon